b2.jpg b5.jpg b4.jpg

カープ顔出し看板

carp2017.jpg

去年の看板はこちら