b2.jpg b5.jpg b4.jpg

山田さんちの親子日記(2003年6月~現在)                 《中国新聞2004年12月25日掲載分》